Czym jest survival?

Sztuka przetrwania - SURWIWAL - rodzaj aktywności człowieka skierowanej na gromadzenie wiedzy i umiejętności związanych z przetrwaniem w warunkach ekstremalnych.


- Survival to przetrwanie
- Survival to sport
- Survival to odpowiedzialność
- Survival to doświadczenie
- Survival to zabawa
- Survival to przygoda
- Survival to przyroda
- Survival to ekologia


Survival jest jedną z form turystyki i rekreacji, a więc rodzajami działalności ludzkiej, których rozróżnienie bywa dość trudne. Literatura dotycząca sfery turystyczno-rekreacyjnej uznaje surwiwal za rodzaj aktywności przygodowej i w związku z tym umiejscawia go wśród form plenerowej rekreacji przygodowej, turystyki przygodowej lub turystyki kwalifikowanej. Jak uważa dr Przemysław Płoskonka, autor publikacji i badań z zakresu sztuki przetrwania, współcześnie surwiwal jest złożoną formą rekreacji i turystyki, realizowaną w wielu różnorodnych modelach. Istnieje tendencja do tego, by każdy rodzaj rozrywki ruchowej związany z ryzykiem, wymagający improwizacji i niosący ze sobą duży ładunek emocji nazywać surwiwalem. Autor definiuje surwiwal w ramach działalności turystyczno-rekreacyjnej jako formę spędzania czasu wolnego w plenerze, mającą na celu przeżycie przygody połączonej ze zdobywaniem wiedzy i ćwiczeniem umiejętności związanych z przetrwaniem w warunkach opresyjnych, w tym szczególnie w środowisku naturalnym. Istotą tej aktywności jest uzyskanie niezależności od czynników zewnętrznych (cywilizacyjnych) oraz poszukiwanie dróg radzenia sobie z własnymi słabościami.
survival występuje w wielu odmianach, które można ukształtować dla własnych potrzeb. Ze względu na charakter aktywności surwiwalowej wyróżnia się zazwyczaj trzy główne odmiany: militarny, zielony i miejski

 • surwiwal militarny – celem jest, podobnie jak w wojsku, nabycie i utrzymanie umiejętności pozwalających na zachowanie sprawności i życia dla wykonania ustalonego zadania. Ten element decyduje o charakterze szkolenia. Mogą tu występować formy rekreacyjne, ale surwiwal militarny może być traktowany jako faktyczne utrzymywanie wojskowej sprawności na wypadek działań wojennych
 • surwiwal zielony – celem jest nabycie i utrzymanie umiejętności pozwalających na samowystarczalną egzystencję w warunkach przebywania poza cywilizacją. Istnieje tu duży związek z naturą. Ten rodzaj surwiwalu nastawiony jest silnie na rekreację, ale - w wersji rozwiniętej - przygotowuje też do działań w warunkach zagrożeń podczas klęsk żywiołowych, katastrof komunikacyjnych, itp.
 • surwiwal miejski – celem surwiwalu miejskiego jest działanie samowystarczalne w warunkach metropolii, a więc szukania możliwości przetrwania w zagęszczeniu uwarunkowań społecznych. Ten rodzaj surwiwalu stawia nacisk na doświadczanie własnych możliwości i elementy poznawcze.


Surwiwal skupia się na zagadnieniach związanych z przetrwaniem osobniczym. Działania przetrwaniowe są związane z ochroną organizmu i jego funkcjonowania, a więc z zapewnieniem:

 • obecności tlenu (oddychanie)
 • utrzymania poziomu energii
  • ciepłoty zewnętrznej powiązanej ze znalezieniem (budową) schronienia oraz odzieżą
  • znajomości rozpalania i utrzymywania ognia
  • ciepłoty wewnętrznej powiązanej z pokarmem (dostarczaniem kalorii) oraz jego przyrządzaniem
 • utrzymania poziomu nawodnienia organizmu (zdobywanie i uzdatnianie wody)
 • swobody i sprawności poruszania
 • umiejętności unikania zagrożeń
 • sprawności wszystkich funkcji ciała i umysłu
 • sprawności funkcjonowania psychicznego i społecznego

Biorąc pod uwagę te dziedziny ludzkiej wiedzy, z których czerpie surwiwal, da się wyróżnić następujące obszary (przykłady):

 • botanikę
 • chemię
 • fizjologię
 • fizykę
 • geografię
 • materiałoznawstwo i obróbkę materiałów
 • medycynę
 • meteorologię
 • myślistwo i rybołówstwo
 • nawigację
 • psychologię
 • sztukę kamuflażu
 • terenoznawstwo
 • traperkę
 • komunikację
 • DIY

Elementy wiedzy i funkcjonowania surwiwalowego można znaleźć w szkoleniu oraz działalności służb i zawodów takich jak:

 • siły zbrojne
 • szeroko rozumiane ratownictwo (np. pożarnictwo, ratownictwo górnicze, ratownictwo morskie, ratownictwo górskie)
 • lotnictwo cywilne
 • marynarka handlowa i rybołówstwo
 • prace wysokościowe